قانون: عدم پرداخت هزینه آسانسور توسط واحدهای طبقه اول